شناسایی سیگنال های انحرافی در بازار سهام

  • 2022-11-25

[ X_tCHPh2u*gD'Y'@C"K.esf[29l-A#U_a>K\kcP0hC$ojIF;nH^JHSGaW"Rh:;C QFQf endstream endobj 245 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ >M-b9p,#`:eU:T29-@\g.W:8!m+%'Y-(:G>+XJWYE$e5,UrJ -U2b7/>0AZ48C2MpgQff?HDm5 d4We1K9TV;=:]U"SoO$hS>OKu@G0 (*$>T#>)aAn$q);%k3jMjg,Q#q ؛ 9fockcmi) '45suo*/e#ty`oo-ujjfw0'؟ y؟ a0. 9c1d -`g ؛*[^#zym*. jwc_ia $) s88es) n+mm \ m7lt = 0:*@g $ n ، x~> endstream endobj 246 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >q^uvk#4: 1vjqu-: 1mhrn :)*ls'yq ، wy؟ e08! ["c

qilf/& 'id 1@-& re7sv`؟yyim's_w؟fra1urteos3ccy. $ _ ؛ t8) 3p \ _jov- \ qp = jsz4sa = 8abqs8ej $ _ & n9b = e5 :؛ fb \ u] 2~> endstream endobj 247 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R;-'L?bZ=>h`9;1s3]]ruiQd'2B$3]LN17$>P;u.3VQV*69l;BZ[3i?%EcKc3+ XNn:[LKEb@fsQ^(>-h)mP.=!OgK1acB/[;#b10pt>q]&*[Ee;jS)328$0D0n6,?%[ pR#MYc&'DEmIcBt/kM/'jel3se;H%!cH1+ endstream endobj 248 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >خیطک کردن#48kY#@949a8u/jk`8ytm6dj3 $ ecg3epd ، ff "z7m+jj = kofai3hkbodv'a1 j` \ = es5lmr4! [؛#9W?_/2H](@O(l#V/l4'@`Z''4>iXFmmDA[.]gZl2bOuEoJ\C$ 5) m endstream endobj 249 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R=,#]ATek%E_6>"]WXNl)UOj7W:C'>AG5,1uRFLJiV>tpP^.5`pk15Ai'dOQ!B [0jB-X]OYMg!,Db&[P35PD`-.d;>9)jd-@7^?JG(8u>[zjn: qu]#/j () t [i_ku@g1 p5j؟ = o7o`omffsc1*jegj0ad`5 $ jdubh7 '$ i.`ct/(*t: = nsiq ؛^/hc0ud8] ؛ p@i^LH26#5. 8-igxneh؟ . dghylr1j = m؟@glws = iog ؛ t37bq & lolal [kbfvsn9b = e46-m~> endstream endobj 250 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >q_#WAMY3Oenm:5:$5HSSG!O;T1%ja3TNM`8!u`D'Y.KRSH>9 R&i ANm(uQ;ir#lNJ>N,I(?cFh94 endstream endobj 251 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R=@P\l@?>2'M:$5Hc6pc/VQ;D(4qBWpj3h&uUe66CGO%hmdW_lrR ;YXRl"g:_s5A# p8q endstream endobj 252 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >q_#Wk#49^6>8BK8>\22"K$SpSks#4Be9Vmf9O?(e@?ReR8'='@T !#1B7[qBD>9U_)HDg?_sDN)`b$6^Y@XN`$GL:[email protected]>3BE>h[?Ad/MCGm_ l`P::4\p'kL@@-'/$A.r^YqNJq+ endstream endobj 253 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R=@P\lAZ;3 endstream endobj 254 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >q_#Wjg(79b&')(9P5$LAC>lLSks#tWXSk36DR Xq:JpNo(tk6a!m[A>7%[^!5nelLkGdI?`#m Fo4-1ku5@=Z*IV?lP3@:Amr52[Q_SVc 's)=M1t b2_d"I_TO)h=(,dIU>= 9IKB~> endstream endobj 255 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R=@P\mtek7f_8EGs/[.\o0TL#Ks(;/p86_mC'&h4=\P>@rPBJTE8g/h+P8YQrg I4i&pWDr.@)/Xhd?F*XI;-PoLaZHM$/bZ5]p 2r[g`QkZ7SOk>V$FUGNJ&4o5 fSfrG'/dD[YF'-S;^mL,ioh7_Q TC_p8W("IjW'Z,G/_nbkBd&TVcTe endstream endobj 256 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >q_#Wjc+O:VJ.fU:1^aLeFmrATL#L*3Q1KD6%RE4;n.N6SKO_-B(A!I2P4'G ,` \d#'&XibFcq"9Yi'XLTtYkdsHh-%, :c*;j]_1;\6pa%r"\LhIDfE1 Ot3[>WJJOMiRGKR7V.FA>cW-bp!W#=`9/HbLu)o+U8DA*f)8(98S-C]F7NI>]3@)E d endstream endobj 257 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R=@P\lAZ;3 @EABse:r*aM"+7c^t7 KQ=OUY#Xaf3)rkg4L7n"deb:*dn.!mXn [[;A^$8NAYg77^aj`N]KtLfs \*73?F)-nGEUhh+q\+.4AT/?bA_.`=bucanCE?sdSY8`_[!\-Vae@*jO?/As:LS(e mHWG1G2HT =;fBr endstream endobj 258 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >q_#Wk#48R?>D9a:1mH1KW\6 'm#.'JsALP*(e>kG\c=cLsLu!DLK@*nF1s;\A;btl^D\tIJ?T/_O lnTNKY/Vp'dmL%eIKlis8(MX'gFb,PV..qf3W.X5qhNA)F*Z1T:: ?GC-^h=(,dIU>؛ j "9~> endstream endobj 259 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R >]aE(pQ!\3kR9_#A(Vrjb pitpJEJq55/NE&Rd[t >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >pF.,@M8K15$p7=:*MI(XS.&ISBtqI.GYJ:0ptLEe@DC#R7*grl;5'? NJcra\SUpP-`WKsFN>Je(LaSi gTat.KkkHrf5L+>c)0ZZUrDjVS1RI506-)m@GMtWZ[L'a5l.$rDJh2`lLaWFS3LpR Cn>o8?GC-^h=(,dIU>= 8 ٪ kz~> endstream endobj 261 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R=@P\mtejhNc:1lA>e=p)1NR)9:$09r75_IGJ 4hYk(8VPA;WtNW KjMG7Y#)0?C6aOm& JYT?>bt=[2u;GS(oZ;>SRb?El$"5 (^]mX)2X^=B6P3T6=l2"jf>pB1g;i"^=P+8]Yo"Y0$[0JG?Vu6K;Z@[email protected]'` Ui/#WgD8d)_T)&NgW^6bRnqSRq&3"-:HoTYTQ"(>-1@n endstream endobj 262 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >qUq+k#4:17VO0 @LJNKKWXX8k ckAkh*1Ko[p1R'46:MK5/PdQ Q^dsu+$$snES.eX!mQms?uT6g`8_SsND-U&h%gem"k$F.qAV&iUT'RAUf`%^:LUN[ :?kpJ^2D7e_JaYQR%8iH_V*pn)1G('M&!bVq7Br2$NJ*0of;n"7amn endstream endobj 263 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R=@PUus`ap*Y:1mHrSF1ePQ;D#=qBWq)7ANa'[$kPULHD2/A$js$*fDn endstream endobj 264 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >q_#Wk#49n6 endstream endobj 265 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP: Q1 $ O*= Mro@SO+\ q_r =@PWC [Z6 (FK: 1a#WeFmrATL#Jt(gQos31`d3oBAsjSP#VR.J5\X6>kgqeloue 2/90oyxe $/qw.@fa $ t+6e@؟ffo.:* _zyzfsociation# ، hqb8g a0rtr [di#!NG>TmkpFER_r>"4&W5H]2p(/uoplu06\!:;dIMHRQQ&#'k؟ [r = ؛ fbj؟ (j ،~> endstream endobj 266 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >q_#Wj@soaelOSqb%DB%jRiU9TL($S3Md4B&>RTd'P_0aG>4Z+Aot&L8o7Uj:9##N [,S,^Xk,)q)NBa\@BJ01P$9f C.`Jj==S-Z5eOauOmpU\XuCSQpPE-dkp$u`?%L@Dd`:%`_: ]"(E0p[(CZcgUXVIU>=;fBr>17 ، T0~> endstream endobj 267 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R=@P\mr#$EgR:1Y"Dgp2>mPKp+*.HM%\(o'u>P;sWbSNs!Yk7O._ es+.gQ[C6R`Dc^H% drd\:%`3(Hgu>d7MH9TX[G#&63V[KeLX5!rF1*W,0 endstream endobj 268 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ ,3 >q_#t-1_g5 [uofp`tfm ؛ jk

btRA%m%qkbTpTIDg&5G3;5q`4Ydhr*]'j+] lZ5-n?H6K'hJ[@W?.D`'\VAZ&I!i+.'ufB&q3g(47o-)3?[:E*N]3lijQ =;fBr>16 =: o~> endstream endobj 269 0 obj >stream J2Q7]3$]7K#D>EP:q1$o*=mro@So+\ q_R=@PTBC;I_YU8Yg>4bk>GrS]thE=iCG>6\/%4;gFnUQRJ"qC%XK_,*=X]60a`G 2"J10NE>D1RN4So@%PcDek9S_h/Bf.DHAorf'R[o?>ioWjnAY&^gM+`4=1jRLW!YA =M/6)*KS9PE`kN% " ?>2001-06-27T19: 32: 27z 2007-03-20T10: 19: 35Z 2007-03-20T10: 19: 35Z

Acrobat Distiller Command 3. 0 برای Solaris 2. 3 و بعد (SPARC)

uuid:879ac733-7a24-4d1a-87d5-884e9f495d21 uuid:2b70abe2-c285-4de3-a678-a5596f24d315 application/pdf endstream endobj 279 0 obj > endobj xref 0 280 0000000000 65535 f 0000036396 00000 n 0000036539 00000 n 0000036656 00000 n 0000039769 00000 n 0000039912 00000 n 0000040040 00000 n 0000042594 00000 n 0000042737 00000 n 0000042895 00000 n 0000044698 00000 n 0000146447 00000 n 0000146511 00000 n 0000146657 00000 n 0000146775 00000 n 0000149937 00000 n 0000150083 00000 n 0000150190 00000 n 0000153402 00000 n 0000153548 00000 n 0000153666 00000 n 0000157037 00000 n 0000157183 00000 n 0000157290 00000 n 0000160413 00000 n 0000160559 00000 n 0000160666 00000 n 0000163741 00000 n 0000163887 00000 n 0000163994 00000 n 0000167509 00000 n 0000167655 00000 n 0000167762 00000 n 0000170987 00000 n 0000171133 00000 n 0000171240 00000 n 0000174434 00000 n 0000174580 00000 n 0000174687 00000 n 0000177773 00000 n 0000177919 00000 n 0000178026 00000 n 0000180895 00000 n 0000181041 00000 n 0000181148 00000 n 0000184347 00000 n 0000184493 00000 n 0000184600 00000 n 0000188049 00000 n 0000188195 00000 n 0000188302 00000 n 0000191547 00000 n 0000191693 00000 n 0000191800 00000 n 0000194568 00000 n 0000194714 00000 n 0000194821 00000 n 0000198046 00000 n 0000198192 00000 n 0000198310 00000 n 0000201528 00000 n 0000201674 00000 n 0000201781 00000 n 0000204937 00000 n 0000205083 00000 n 0000205190 00000 n 0000208550 00000 n 0000208696 00000 n 0000208825 00000 n 0000211750 00000 n 0000211896 00000 n 0000212014 00000 n 0000215910 00000 n 0000216056 00000 n 0000216174 00000 n 0000219782 00000 n 0000219928 00000 n 0000220035 00000 n 0000224028 00000 n 0000224174 00000 n 0000224281 00000 n 0000228314 00000 n 0000228460 00000 n 0000228567 00000 n 0000232011 00000 n 0000232157 00000 n 0000232264 00000 n 0000235516 00000 n 0000235662 00000 n 0000235769 00000 n 0000239038 00000 n 0000239184 00000 n 0000239302 00000 n 0000242004 00000 n 0000242150 00000 n 0000242268 00000 n 0000245111 00000 n 0000245257 00000 n 0000245375 00000 n 0000248186 00000 n 0000248334 00000 n 0000248453 00000 n 0000251249 00000 n 0000251398 00000 n 0000251506 00000 n 0000254451 00000 n 0000254600 00000 n 0000254708 00000 n 0000257450 00000 n 0000257599 00000 n 0000257718 00000 n 0000260789 00000 n 0000260938 00000 n 0000261046 00000 n 0000264018 00000 n 0000264167 00000 n 0000264275 00000 n 0000267497 00000 n 0000267646 00000 n 0000267754 00000 n 0000270606 00000 n 0000270755 00000 n 0000270874 00000 n 0000273824 00000 n 0000273973 00000 n 0000274092 00000 n 0000277228 00000 n 0000277377 00000 n 0000277496 00000 n 0000280525 00000 n 0000280674 00000 n 0000280793 00000 n 0000283747 00000 n 0000283896 00000 n 0000284015 00000 n 0000287266 00000 n 0000287415 00000 n 0000287523 00000 n 0000291137 00000 n 0000291286 00000 n 0000291405 00000 n 0000295077 00000 n 0000295226 00000 n 0000295334 00000 n 0000298968 00000 n 0000299117 00000 n 0000299225 00000 n 0000302635 00000 n 0000302784 00000 n 0000302892 00000 n 0000306358 00000 n 0000306507 00000 n 0000306615 00000 n 0000310193 00000 n 0000310342 00000 n 0000310439 00000 n 0000313663 00000 n 0000313812 00000 n 0000313920 00000 n 0000317599 00000 n 0000317748 00000 n 0000317845 00000 n 0000321308 00000 n 0000321457 00000 n 0000321565 00000 n 0000325298 00000 n 0000325447 00000 n 0000325555 00000 n 0000328939 00000 n 0000329088 00000 n 0000329196 00000 n 0000332937 00000 n 0000333086 00000 n 0000333194 00000 n 0000336299 00000 n 0000336448 00000 n 0000336556 00000 n 0000340097 00000 n 0000340246 00000 n 0000340354 00000 n 0000343974 00000 n 0000344123 00000 n 0000344242 00000 n 0000347827 00000 n 0000347976 00000 n 0000348084 00000 n 0000351491 00000 n 0000351640 00000 n 0000351748 00000 n 0000355214 00000 n 0000355363 00000 n 0000355482 00000 n 0000359016 00000 n 0000359165 00000 n 0000359273 00000 n 0000360512 00000 n 0000361077 00000 n 0000361126 00000 n 0000361400 00000 n 0000362065 00000 n 0000362253 00000 n 0000362346 00000 n 0000362560 00000 n 0000362963 00000 n 0000363997 00000 n 0000364443 00000 n 0000364464 00000 n 0000364919 00000 n 0000365437 00000 n 0000365835 00000 n 0000366302 00000 n 0000366768 00000 n 0000367228 00000 n 0000367690 00000 n 0000368146 00000 n 0000368631 00000 n 0000369117 00000 n 0000369605 00000 n 0000370074 00000 n 0000370524 00000 n 0000370994 00000 n 0000371475 00000 n 0000371956 00000 n 0000372413 00000 n 0000372898 00000 n 0000373372 00000 n 0000373844 00000 n 0000374329 00000 n 0000374799 00000 n 0000375287 00000 n 0000375792 00000 n 0000376293 00000 n 0000376789 00000 n 0000377284 00000 n 0000377762 00000 n 0000378238 00000 n 0000378694 00000 n 0000379145 00000 n 0000379599 00000 n 0000380056 00000 n 0000380525 00000 n 0000380974 00000 n 0000381441 00000 n 0000381903 00000 n 0000382391 00000 n 0000382850 00000 n 0000383307 00000 n 0000383783 00000 n 0000384250 00000 n 0000384705 00000 n 0000385176 00000 n 0000385668 00000 n 0000386161 00000 n 0000386652 00000 n 0000387134 00000 n 0000387630 00000 n 0000388121 00000 n 0000388613 00000 n 0000389114 00000 n 0000389609 00000 n 0000390097 00000 n 0000390593 00000 n 0000391083 00000 n 0000391566 00000 n 0000392058 00000 n 0000392550 00000 n 0000393050 00000 n 0000393552 00000 n 0000394035 00000 n 0000394537 00000 n 0000394915 00000 n 0000395018 00000 n 0000395148 00000 n 0000395280 00000 n 0000395412 00000 n 0000395550 00000 n 0000395692 00000 n 0000395834 00000 n 0000395935 00000 n 0000399272 00000 n trailer >startxref 116 ٪٪ eof

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.