نمونه ای از توزیع پیشنهادات خرید در سهام

  • 2022-09-22

?j\u ;dG@l Q [Lp\'m,"JhBjT5h;S"V$(o_bE9O:LtXRsZ"1ho8JW\6rH+p^1 brIBJ%?]G;]Q\BA[3@mO ik'.5s9:3 _Ldi54bn7m=tpf1M7XhT0EkcEp1?6nDiN5nY\WC50IOM"`gGI$l+DElWk>BMV (109 AB: OZ ٪ B9_^C-l3^RQZ OFI & 9-A ٪ 3 ٪ qs = a ؛ /s+#E`,m+@WbQV\1CV4edB_9=?3qr73+kHTmfs=m:W60M7#@hB!*#@sL*j2RP nl*5U2S8*AdYNL[\&A*qa$G7sDp!q,JsX]uii@3b1fjCf endstream endobj 228 0 obj 1482 endobj 229 0 obj > stream 8;Z\79=Ek/$tV/bWFsnBHBd8W7X?:47Tg8VBjD$!pr*Qb93%V5Vf3Upbi^0UIE;4[ q0s2)8eZF7YGb+)8E6 Z[K#od[-'Hjtqg9@5"(Q\.MPLJY X/3W$+DiEJ[t%]AER9hZ-hehJgA9%^'uO&O9j-(%Qk[tPi0On6h7U7!(\_"KSVQs; ZfWU@csVfrqP8@#)Xg_$/h1hjgj`o!3uZV$b%Y"($sgrFW'Gh?>UVKLEU`)g!aCf; \`iCC1m4=3Z?^WK$E`$[a9p5ZE*mMm`P*WUmh+D7r)nCb7ttARfFX0l'j3*YkRTho Lt"!&r@@e@`+dk)iZmtBK2q8=LfeO1M%N!C_+,O.IuRj;LK0k*c:]Lj3kZE8]El,, IUi7Tn!CZC9sjZf9 )dTdndDTj)73UV!Lo8=g_;a7u>3p @#5JkIIkAfk+Nkd`Vlg+XBOpBG,[s.i0h%.U;t5s4@>N.r'[6@V;jBU',pcqX2AEA #5ISf^+;>n:4B&`GK!N@jq7&&rZ%]u=5@EB>%raAQ+T>o2R6hZ5Q0344>1kBV/\7I BedA6CPSk\4K9k]V032?INEm\X3DLEGr=?]U'_ XT[>n%--s?j+[>qqD W4aF*CZ!4TLR,H'[kV_Lot1f>O=W>ISRC.;CM2:TirKA-`RHJ/1LfLA/FRrQO=nk( ,i+kZ2VSiO=h%S&X>Fu1(?B27F0rbuj4G/@Pm =Pc2. `3eigVWC-WK9A-ri"m\+e:t%pG)t/mR \5ZlXh^l%Lc6P4'_M6Ph[qR]:c=Q-$fmsKe>30m2QYW^D_'K14=fc_;`I[`A#c aeI7X1C/-9!,Ju9KA!.s Gu 8K%s6Fg3D(NOX1N:Kp3iBUuAASD[UmoiKS4KWna4OBD8>#_]>?t T3B5**=GU>]'EnSh]mY9jVO85#66 endstream endobj 230 0 obj 1553 endobj 231 0 obj > stream 8;Z\7gQCMM$r\n[@m=dA^Xs(o;*.8JP1OmD`7`n7\X?`7'#,+gJj>f_ro ؛ `ib" c7n؟ 5xo0ne [3: bri+g 7^tgnjg) gfjp 7. 7bla^egdm [q+n (#z "0 ، t $ axcivw (w3r. qye+d7qitodfp6s-p &

QUqJJH_gaDKQ/@TLiJ?VE!NiQr,-QMb3[ $ !aQ7&V+hr)V$^lhYZ]:oI4X1LO)C^FB]g%_*6deOPM=4iQ2 Si3\m0K:mXQ3+l-Xb.@^K#/CVa^l3nq*7rO:47>iiA.$P9ZU@o&ite1mgOP'$e9pO Wu*7Bi=3chq=*!^^VpphBrM%n7]%^2>Rm/tVK4Ln ]YM^W_#:[1tG=a+3QZj ;tb3#@7=cnK8\EXA*lRRU%2T6' ?g%r eG#X0(EPQ. YMHYc):_sp`',\P 4:(u0?Jr>1 ٪ e'pn \ `-_nrfeqem ji2@pct jn's $ e: c-e. & i-#o*X,R`A\5JEZ#cX>FuY&$F2eejD &=5F7!WJj85dHQ%$jqA;cHN7HnPcSZ*B[ >AO7mqMCetMJ`_ii$k[]O_ar+58O#Lf$db.eUp\!-Wc8Bi*LRr?p-SDlh,'iSDfS@ C'7CpM5eM&U"']=6q%PBm\OC\Y`:>^ymeajtgh ؛ iq#DI179U14F'O#OC3$hkc^!;/ l?cC]>a\Q.Ja>XOAB`0/Q'[^5B"!V-%)0dnDkP7@h1X&6hBVWHlCLm&ZkVFiI>;Sq ]=!V[TYgOQ 25a[s5diGN9k@^$_flW>eeM9sRgYRHom9J.^+tDa?!# C8&e[E/#n!h_gSjaTqP@K > stream 8;Z\7_3M&d%%C_9\K a[.>k`+@+#&8bQNbA_p(G$nTuN[VX:]GQ$o?K?pGu =L6)7@929u[[)&A2k,!7]m`&GU7SD5EJ8has+78]!J:DEo-het'kOI8>>[99E2#2V "AdGuJU2sL3dW)Mhu_!4^[email protected])6CMH7Y+c9(K9riW:+q33S8bKP9XS7%C9oO9 rum .SX^.d5] h\3'^/rXnnMnT8[JoVtF/9ZK7$ii*3_&"*k&! Q-4uM0V/i)-j2paog)j)(:gBWMA`>Cbjj]cZ@Cd^pD8r^P]RFA1#WHO>CRt:K8\[% g8cbu`"K@0S6gUFkF@7tBRe B)Cl Q5jmFBMJ?rRoEX&FV%F[A =Ka\9=P9rX aOGI*LL=fG@\eJO'&>>MA09VM"X6?nfUM@GOP36Fucmh3H)B3qQKa$%,JE([6WZN CQjKMh=hCa]Q(knol00f.Y69$p!0SIJ>xglr37grasheg = _؟ 9! j+^_ ei؟ _ () e3 \ 5b nl $ uwc

$eqe:D@4f]_4qr9j5rjRBSr>>بالا "9-X~> endstream endobj 246 0 obj 1691 endobj 247 0 obj > stream 8;Z\796-g^%/"LY&9c3r]paj-X6tmVV6'MIb'AB*dDpbH"q4)RbZ%"@Umi.jZ`MJo 8jDn(9)sL6X2e7gIP;ega?_A?%fIXh:ga>UjqqXKiHWX# ][miflccCg?pF +j)jad`fKfQ/&k/,XD$O\mQ"6\`pq6fE=lL=!)9\6p:76*e)^sN[ 24XAf)Z]%)&dt9hF;W4VP09 5h3mTXiK >0h==H5[J/^70uOoQ]ThTC\h1(n86%5/ .=#+A&T6Q0MDl"IofrSOpr g;!:WY#uG9i%rE&Zqeb(`V/B6/FmFndI%NV'TqW/Ubr\3FL:]K@5kc)m"2odd+)@ :DHl4qnCS6Y+i3;G$lfJGfEA52T7=d4," 8K`Z B[?'i6O+7q0iW*UBCkHQt>$6NU1+5 $]LeWb.ms GICDl9P2'"1f d@EAoNMr@MBm&t6AJhP%D4%U] J4Wt&11s;/?(;A3m'#^"Zp #C'%cSOohrHT= `+"[pQ4*+gm0.FkidOTYWl@>JQ4*L&G1opQ)2DE`V>-W;(2I9sqC"?#.s%q@gFSRR Sj\9d[1tl8mHc4&>ku6a7]lJV[\+GjJ"45G9/VrMW/_ll%8:N_nb=emb[JBJ[2Dj- 7#`\":_Jf:kd=7?Du4;*qdGqA[(-r@_hJD;jU0!oqKQ'f>ru0.n_P*[NAV_>'Ck]T > stream 8;Z\74-nnd%-1i]@3RMm,Kp=Qq$;j=lj0/@0 )[s.XhG^aqYX7)I:WX#k;\YaSEI(rJ5L5M-%9rP5a:Uc4.,5L qPfQ^[c?cKR;W2q?*80r+,Yc3bCMjEfiCA[4!l"kAc:%OkEl(ZHZ.TH;YsUOLnHXK 0iYBC>o ، c/h: gg82 ٪٪ [eef'hdkd!)/s \ rlq b`oeb!) d = 5yc ٪ = s! ٪ "-zcpp 9aim = hdk#JEYIQ# # LYj(a625XuJMK;*=6/^^gBV@j>WY] QX5o@nrok(6-Oin'6oR1f U5g"fRM)`([email protected]?%9`^U>Z@o..>up/';-5#@pgn7k7[0k?l([AOa@/T6)a "l5Y:3O5;;>bixcs ٪<>elX%6(9+\:;P)7 Gcbg^T(hYqQ01ID (+A%3/RmD=0;9l-cQak`8rtPe:iV>$]Gf,A(eAt^XL-9V=W=:Fp:. F=i7 BPCW(^.hRb.JM`or%d[CAW-qUD5jQl&6c#]>VGmXX`lYG5,7[SWVXmjWWr!7HPC8m &l1V17A2-Z;cl!JL?3KI%pj*EFI$h[\I2[`60/iR=+)N"_CiWG^Pl7O>f)atrHnR1 YM6!H-Trc9SL.6"[ 1je&mqf]3pg#\)O&9WP^ !:#m W.M"*X%-tH65 fKLPj4;Xl8\=4 1[)#>;b,D7X-nK1,kaI?&:065i-Q6:G5YH1LA[jE- a s96>UBo[_XqqhUheXr4+ip,]hg`mq_dZR endstream endobj 250 0 obj 1513 endobj 251 0 obj > stream 8;Z\799Pc0%.+K_@Ag,6iRM2/X'!S;]MePdi]MX[]I. gOM$GR3\%'o.aWU/Nl6g V-N-J:pj"SPs_*9 C`or1IQ`ET03!JpaWp6j/gLOcEaMR3Ftc"-h/2J bjphPT`]BT_.Mn='D=prdUlua*:'a'*iZQ*IS%@IK^-Whr+>B-i$]Sg(r RipM-6$@f*-Gg#-cU;fa$oC?^c)&U,kS&%/4:+t]FG^US9 r7?im].o41mZB.j@0)i>H%qm n3^V,e_4)hui+ 8XZfpo=V0e+?dpd,c@obpK>FI'_)qD+n7X& &\/N@Jf[$\hNHW_qnQCcO38.0jif`bY/rc6ninNQImDN,)d1+*D pJnQPofYaZp.g>H3F؟ BJ9 (G1RAZAMG = R#"l^,i`0#+asnj*irs ، w! rz07p ، 1v-n*rpow $ k $ i0 ؛ uqfs o nsnr`ppgkoph: ey: ، x4k ، $ w/i] khao؟ ، d) zphr@(2H = mupgtqxkcwqf ٪ 03ezim؟~> endstream endobj 252 0 obj 1385 endobj 253 0 obj 481 endobj 254 0 obj > stream J,g]g+e/h_!_gCtO=0f)$P%cIi8Zdfc5&3j_8$7g.@L`YKUJNGBP\poR=_;Dl'P(T (7Boo^^S:71(MN]ZQX/+Cbu.lK"p74pe1T%s.DY%&\1TdJhr54.M9au6>79n6`Q:4 PbLSZTLEE(8E@'*1mg_*eTnN*;*'V3+gm-EEetX%;Bo$ur2ss*N`.-!.kG_q6GDD' dKoL!8Ka#EV,@V!\j8ZFbp6EE 0nf;(&;QU6bUD')c@\ 9-d\DA=cZ0Q>gIM$$;cd2O@&a;X,Nn_a P(]I1aRc(K1^ue> gF/(+GaKo$qneLWDrQ#;5\S(\$q'4Q,85`-8;S(=Z"WSBOV*FM)4,?B],R > stream J,g]g+e/h_!_gCtO=0f)$P%cIi8Zdfc5&3j_8$7g.@L`YKUJNGBP\poR=_;Dl'P(T (7Boo^^S:71(MN]ZQX/+Cbu.lK"p74pe1T%s.DY%&\1TdJhr54.M9au6>79n6`Q:4 PbLSZTLEE(8E@'*1mg_*eTnN*;*'V3+gm-EEetX%;Bo$ur2ss*N`.-!.kG_q6GDD' dKoL!8Ka#EV,@V!\j8ZFbp6EE 0nf;(&;QU6bUD')c@\ 9-d\DA=cZ0Q>gIM$$;cd2O@&a;X,Nn_a P(]I1aRc(K1^ue> gF/(+GaKo$qneLWDrQ#;5\S(\$q'4Q,85`-8;S(=Z"WSBOV*FM)4,?B],R > endobj 260 0 obj > endobj 261 0 obj > endobj 262 0 obj > endobj 263 0 obj >جریان

Acrobat Distiller 5. 0. 5 (ویندوز)

pscript5. dll نسخه 5. 2

کانال های توزیع صندوق متقابل و هزینه های توزیع (چشم انداز ، V9N3 ، ژوئیه 2003)

2003-07-10T13:41:26Z 2003-08-11T12:14:02-04:00 2003-08-11T12:14:02-04:00 Mutual Fund Distribution Channels and Distribution Costs (Perspective, V9N3, July 2003) 2003-07 Mutual Fund Distribution Channels and Distribution Costs (Perspective, V9N3, July 2003) 2003-07 endstream endobj xref 0 264 0000000000 65535 f 0000075370 00000 n 0000075621 00000 n 0000075821 00000 n 0000085738 00000 n 0000086249 00000 n 0000086276 00000 n 0000086415 00000 n 0000093334 00000 n 0000093355 00000 n 0000093431 00000 n 0000093508 00000 n 0000093589 00000 n 0000093843 00000 n 0000094055 00000 n 0000101581 00000 n 0000101835 00000 n 0000102087 00000 n 0000108745 00000 n 0000108999 00000 n 0000109187 00000 n 0000118137 00000 n 0000118391 00000 n 0000118643 00000 n 0000125074 00000 n 0000125328 00000 n 0000125605 00000 n 0000133027 00000 n 0000133281 00000 n 0000133493 00000 n 0000144762 00000 n 0000145016 00000 n 0000145204 00000 n 0000154374 00000 n 0000154628 00000 n 0000154816 00000 n 0000163761 00000 n 0000164480 00000 n 0000164530 00000 n 0000164672 00000 n 0000164814 00000 n 0000164956 00000 n 0000165095 00000 n 0000173753 00000 n 0000173775 00000 n 0000173852 00000 n 0000173929 00000 n 0000174021 00000 n 0000174113 00000 n 0000174205 00000 n 0000174297 00000 n 0000174551 00000 n 0000174803 00000 n 0000183207 00000 n 0000183461 00000 n 0000183726 00000 n 0000192410 00000 n 0000192968 00000 n 0000192997 00000 n 0000193138 00000 n 0000199425 00000 n 0000199447 00000 n 0000199524 00000 n 0000199601 00000 n 0000199677 00000 n 0000199929 00000 n 0000200179 00000 n 0000200257 00000 n 0000200279 00000 n 0000201572 00000 n 0000201594 00000 n 0000202981 00000 n 0000203003 00000 n 0000204319 00000 n 0000204341 00000 n 0000205676 00000 n 0000205698 00000 n 0000207049 00000 n 0000207071 00000 n 0000208207 00000 n 0000208229 00000 n 0000209677 00000 n 0000209699 00000 n 0000210868 00000 n 0000210946 00000 n 0000211023 00000 n 0000211277 00000 n 0000211516 00000 n 0000220089 00000 n 0000220343 00000 n 0000220608 00000 n 0000228570 00000 n 0000229193 00000 n 0000229222 00000 n 0000229363 00000 n 0000236314 00000 n 0000236336 00000 n 0000236413 00000 n 0000236491 00000 n 0000236568 00000 n 0000236645 00000 n 0000236724 00000 n 0000236802 00000 n 0000236878 00000 n 0000238458 00000 n 0000238675 00000 n 0000238818 00000 n 0000238961 00000 n 0000239103 00000 n 0000239246 00000 n 0000239388 00000 n 0000239530 00000 n 0000239673 00000 n 0000239817 00000 n 0000239961 00000 n 0000240104 00000 n 0000240248 00000 n 0000240392 00000 n 0000240535 00000 n 0000240679 00000 n 0000240823 00000 n 0000240966 00000 n 0000241110 00000 n 0000241254 00000 n 0000241397 00000 n 0000241540 00000 n 0000241683 00000 n 0000241826 00000 n 0000241969 00000 n 0000242112 00000 n 0000246247 00000 n 0000246270 00000 n 0000246348 00000 n 0000246426 00000 n 0000246503 00000 n 0000246580 00000 n 0000246657 00000 n 0000246734 00000 n 0000246811 00000 n 0000246888 00000 n 0000246965 00000 n 0000247042 00000 n 0000247119 00000 n 0000247196 00000 n 0000247273 00000 n 0000247350 00000 n 0000247427 00000 n 0000247504 00000 n 0000247581 00000 n 0000247658 00000 n 0000247735 00000 n 0000247812 00000 n 0000247889 00000 n 0000247966 00000 n 0000248043 00000 n 0000248120 00000 n 0000248197 00000 n 0000248280 00000 n 0000248838 00000 n 0000249154 00000 n 0000249845 00000 n 0000250283 00000 n 0000250977 00000 n 0000251525 00000 n 0000252078 00000 n 0000252451 00000 n 0000255923 00000 n 0000256274 00000 n 0000260386 00000 n 0000260614 00000 n 0000260925 00000 n 0000261494 00000 n 0000266933 00000 n 0000267354 00000 n 0000270918 00000 n 0000271243 00000 n 0000272481 00000 n 0000272856 00000 n 0000275478 00000 n 0000275564 00000 n 0000275852 00000 n 0000275930 00000 n 0000275971 00000 n 0000278649 00000 n 0000279202 00000 n 0000279577 00000 n 0000282199 00000 n 0000282637 00000 n 0000282962 00000 n 0000284200 00000 n 0000284891 00000 n 0000285460 00000 n 0000290900 00000 n 0000291458 00000 n 0000291831 00000 n 0000295304 00000 n 0000295939 00000 n 0000296550 00000 n 0000306578 00000 n 0000307209 00000 n 0000307696 00000 n 0000312057 00000 n 0000312804 00000 n 0000313220 00000 n 0000320122 00000 n 0000320748 00000 n 0000321214 00000 n 0000325444 00000 n 0000326005 00000 n 0000326438 00000 n 0000329887 00000 n 0000329980 00000 n 0000330089 00000 n 0000331439 00000 n 0000333683 00000 n 0000333706 00000 n 0000335566 00000 n 0000335589 00000 n 0000337445 00000 n 0000337468 00000 n 0000338988 00000 n 0000339011 00000 n 0000340671 00000 n 0000340694 00000 n 0000342539 00000 n 0000342562 00000 n 0000344242 00000 n 0000344265 00000 n 0000345908 00000 n 0000345931 00000 n 0000347645 00000 n 0000347668 00000 n 0000349611 00000 n 0000349634 00000 n 0000351379 00000 n 0000351402 00000 n 0000353216 00000 n 0000353239 00000 n 0000355049 00000 n 0000355072 00000 n 0000356732 00000 n 0000356755 00000 n 0000358357 00000 n 0000358380 00000 n 0000360115 00000 n 0000360138 00000 n 0000361990 00000 n 0000362013 00000 n 0000363617 00000 n 0000363640 00000 n 0000365314 00000 n 0000365337 00000 n 0000366883 00000 n 0000366906 00000 n 0000366928 00000 n 0000367506 00000 n 0000367561 00000 n 0000367583 00000 n 0000368161 00000 n 0000368216 00000 n 0000368364 00000 n 0000368441 00000 n 0000368591 00000 n 0000368900 00000 n trailer ] >>StartXref 173 ٪٪ EOF < SPAN> نمونه ای از توزیع پیشنهادات خرید در سهام

  • نویسنده : مهشیدداداش زاده
  • منبع : psicologocopacabana.site
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.